PDF Print E-mail

Asociaţia „Arta Tradiţională” este o organizaţie neguvernamentală, neafilită politic si religios, independentă şi non-profit. Noi asociatii, am hotarât ca în baza dreptului nostru constitutional la libera asociere si a voinţei noastre libere consimţite şi în baza art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, republicată să ne asociem în vederea constituirii unei asociaţii cu personalitate juridică, un patrimoniu afectat, autonom, permanent şi irevocabil, distinct de patrimoniul nostru, pentru a fi folosită la realizarea unor activităţi de interes general şi comunitar în domeniile social, cultural, instructiv-educativ, prin intermediul Asociaţiei ce se constituie prin prezentul Statut şi Actul Constitutiv alăturat.

Scopul şi obiectivele

Scopul asociaţiei „Arta Tradiţională” este cultural şi instructiv educativ pentru a asigurara descoperirea, renaşterea, dezvoltarea, cultivarea, conservarea, promovarea şi valorificarea artei şi culturii materiale şi spirituale tradiţionale româneşti.

Principalul obiectiv este de a iniţia şi pregati manifestări, în special tabere si intruniri cu participare naţională şi internaţională axate pe meşteşuguri tradiţionale: prelucrarea pietrei, prelucrarea metalului, prelucrarea argilei, pictura pe sticla si lemn, prelucrarea lemnului, prelucrarea fibrelor textile, prelucrarea pieilor, prelucrarea produselor alimentare şi manifestări ale culturii spirituale, în special cu caracter folcloric.

Asociaţia işi propune organizarea de evenimente şi în cadrul manifestărilor de acest gen, să pună în practică toate măsurile necesare pentru derularea acestora, coordonând în acest scop evenimentul şi asigurând totodată colectarea de fonduri necesare pentru organizarea şi promovarea artei şi culturii tradiţionale româneşti. Asociaţia va activa pentru sprijinirea şi dezvoltarea activităţilor culturale în folosul comunităţii.

Valorile

Meşteşugurile tradiţionale româneşti, practicate, încă, în toate zonele etnografice ale României, pot fi ridicate la rang de mare artă în ceea ce priveşte potenţialul oferit de acestea pentru domeniul decoraţiunilor interioare de inspiraţie tradiţională, deoarece caracteristica esenţială a interiorului tradiţional românesc este că formează un ansamblu bogat de o mare varietate artistică.

Asociaţia „Arta Tradiţională”, prin membrii angajaţi si voluntari, respectă şi promovează valorile care animă arta populară tradiţională şi crede în importanţa participării membrilor comumnităţii la revigorarea artei populare tradiţionale autentice, a mesteşugurilor care o susţin şi a manifestărilor de cultură spirituală.

Respectând recomandările UNESCO din programul Tezaure Umane Vii, conştienţi de pericolul pierderii identităţii naţionale din cauza tendinţei de globalizare, susţinem şi mediatizăm toate demersurile care au ca şi scop conservarea culturii materiale şi spirituale, în sensul conştientizării de către public a valorilor de cultură tradiţională pe care dorim să o delimităm de fenomenele kitsch încercând realizarea de acţiuni cu scop educativ în aceasta privinţă prin care amatorii de tradiţional şi de artă populară autentică să poată discerne valoric şi selecta în cunoştiinţă de cauză.

Asociaţia va urmări obiectivele propuse pe coordonate teoretico-ştiinţifice bine fundamentate de specialişti recunoscuţi în domeniu.

Vom susţine dezvoltarea unor cercetări şi studii de antropologie aplicată care să reunească dinamica evoluţiei dinspre raţionalitatea specific tradiţională spre cea de tip postmodern.

Obiectivele Asociaţiei „Arta Tradiţională” la nivelul comunităţii sunt:

-          Organizarea de puncte de informare şi aprovizionarea acestora cu materiale documentare pe suport fizic sau în mediu electronic.
-          Dezvoltarea de comunităţi, în special în mediul electronic pentru persoanelor care susţin şi promovează tradiţiile autentice româneşti, contribuind astfel la revigorarea manifestărilor populare.
-          Realizarea de librării digitale care indexează aspectele de cultură tradiţională materială şi imaterială.
-          Promovarea şi susţinerea proiectelor în domeniile artelor vizuale şi în cel al managementului cultural.
-          Elaborarea şi dezvoltarea de proiecte educaţionale şi de diseminare la nivelul generaţiei tinere a valorilor tradiţionale.
-          Conservarea şi monitorizarea monumentelor de arhitectură şi tehnică populară în situ aflate în administrarea Asociaţiei Arta Tradiţională.
-          Elaborarea şi relizarea de materiale documentare având ca scop popularizarea artei şi tradiţiilor populare, salvgardarea patrimoniului cultural.
-          Organizarea de circuite de vizite tematice.
-          Salvarea instalaţiilor populare care inca se gasesc in gospodăriile ţăranilor şi sunt într-o continuă degradare.
-          Fotografierea şi indexarea în librării digitale a obiectelor şi obiectivelor cu caracter tradiţional.
-          Culegerea de datini, legende, zicători, proverbe, doine, reţete gastronomice şi realizarea de materiale documentare.
-          Construirea unei baze de date exhaustive a tipologiei materialelor de construcţie, a modului de lucru şi a tipurilor de construcţii cu caracter tradiţional din România.
-          Asociaţia are în vedere şi constituirea unei baze de date cât mai completă privind valorile arhitecturale şi specificul de amenajare interioară şi exterioară a construcţiilor tradiţionale din toate zonele etnografice ale ţării. 
-          Oferirea de suport informational referitor la arhitectura tradiţională – susţinerea şi realizarea de proiecte de construire de clădiri în stil tradiţional.
-          Sustinerea cercetării în domeniul culturii materiale şi spirituale.
-          Dezvoltarea de parteneriate cu instituţii publice şi private în scopul atingerii obiectivelor.
-          Iniţierea şi susţinerea de proiecte legislative care recunosc şi protejează la nivel calitativ, estetic şi ştiinţific formele de manifestare a culturii şi artei tradiţionale, diferenţiind prin criterii specifice arta populară de artizanat şi producţia de serie.

Pentru atingerea obiectivelor propuse „Arta Tradiţională” va desfăşura următoarele activităţi:

-          Elaborarea de proiecte şi programe care se identifică cu scopurile declarate ale Asociatiei „Arta Tradiţională”
-          Iniţierea sau participarea la programe regionale, naţionale şi internaţionale de profil.
-          Organizarea de seminarii, mese rotunde, campanii, evenimente, conferinţe, forumuri, expoziţii, simpozioane şi colocvii pe teme legate de arta tradiţională.
-          Dezvoltarea de programe de instruire, formare, cercetare, informare şi consultanţă.
-          Editarea de publicaţii şi realizarea de materiale în legătură cu scopul şi obiectivele propuse atât pe suport fizic cât şi pentru mediul electronic.
-          Activităţi economice legate de scopul şi obiectivele asociaţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare.
-          Alte activităţi legale legate de atingerea scopului şi a obiectivelor.